Política i Abast Formació

 

 

La Gerència de PIMEC Formació mitjançant el present document estableix, difon i implanta la present Política de Qualitat on vol transmetre els principis bàsics relacionats amb el comportament i activitats que l'organització realitza i que identifiquen l’abast del Sistema de Gestió implantat:
 
 Gestió d’oferta formativa per a Treballadors en Atur
 Gestió d’oferta formativa Subvencionada
 Gestió d’oferta formativa Privada
 Gestió d’oferta formativa “In Company”
 
 
Per això, la Gerència de PIMEC Formació es compromet a proporcionar els recursos humans, tècnics, financers i d'organització necessaris per a complir amb els requisits de la norma de referència. Concretament es compromet a:
 
• Garantir el compliment estricte dels requisits legals i altres requisits subscrits amb les parts interessades, i aplicar-los a la planificació de les actuacions.
 
• Fomentar la formació, informació i participació continua del personal propi o aquell que treballa en nom de l'organització.
 
• Crear i mantenir un entorn de treball que fomenti el compromís amb la qualitat de tot l'equip humà de l'organització. Això inclou garantir la seguretat de tot el personal.
 
• Propiciar unes relacions proactives i productives amb els clients i altres parts interessades, que permetin una identificació eficaç dels seus requisits i necessitats i garantir la seva plena satisfacció. Això inclou una comunicació fluïda i una alta reactivitat per part de l'organització.
 
• Complir amb els requisits dels nostres clients i altres parts interessades, aconseguint la seva màxima satisfacció i procurant avançar-se a les seves necessitats.
 
• Avaluar i seleccionar els nostres proveïdors en funció de la seva capacitat per subministrar productes i serveis d'acord amb els principis generals de la nostra política.
 
• Resoldre sense demora qualsevol possible deficiència en el mateix moment en què sigui detectada, emprenent les accions de contingència i correctives pertinents i comunicant-ho a clients i parts interessades pertinents en cas necessari.
 
• Establir activitats de millora contínua que permetran augmentar la productivitat i rendibilitat dels processos i serveis, la satisfacció de les parts interessades.
 
 
PIMEC Formació coneix la importància que té en les Organitzacions, la necessitat de disposar d'un equip humà integrat i enfocat a la consecució dels objectius organitzatius. Per això impulsa aquesta inversió en el coneixement, el maneig i el desenvolupament d'habilitats.
 
La missió de PIMEC Formació en matèria formativa consisteix a col·laborar en el progrés de les empreses i de les persones que les conformen, aportant solucions a les seves necessitats formatives, el que de vegades requereix aportació de coneixements tècnics, altres vegades, el desenvolupament d'habilitats personals i interpersonals i altres, el canvi d'actituds en el personal.
 
Aquesta Política, alineada amb l'estratègia de l'organització, proporciona el marc de referència per establir i revisar els Objectius del Sistema de Gestió de Qualitat, la qual és periòdicament revisada i comunicada a tots els treballadors/es i publicada per al coneixement de tots els nostres grups d'interès.
 
 
 
Héctor Pérez, 
Director de Serveis de Formació i Ocupació a PIMEC